PRAWO KARNE

 • obrona w sprawach karnych, karnoskarbowych oraz w sprawach o wykroczenia w postępowaniu przygotowawczym (dochodzenie, śledztwo) i przed sądem;

 • występowanie w roli pełnomocnika pokrzywdzonego lub świadka w postępowaniu przygotowawczym;

 • reprezentacja oskarżycieli posiłkowych, subsydiarnych;

 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia;

 • sporządzanie wniosków, zażaleń, apelacji, kasacji;

 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;

 • reprezentacja na etapie postępowania wykonawczego:

  • dozór elektroniczny,

  • przerwa w karze,

  • odroczenie wykonania kary,

  • przedterminowe warunkowe zwolnienie,

  • kara łączna.

PRAWO CYWILNE

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • alimenty dla dzieci lub byłego małżonka (podwyższenie i obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego);

 • władza rodzicielska (pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, o wydanie dziecka, ustalenie miejsca pobytu dziecka, zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej);

 • pochodzenie dziecka (ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa, uznanie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka);

 • przysposobienie (adopcja);

 • kontakty z dzieckiem i ich egzekucja;

 • sprawy nieletnich (o czyny karalne lub demoralizację);

 • rozwód;

 • separacja;

 • podział majątku wspólnego;

 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej;

 • ubezwłasnowolnienie.

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku;

 • uznanie za zmarłego,

 • stwierdzenie zgonu;

 • dział spadku;

 • zachowek;

 • doradztwo prawne w zakresie dziedziczenia i spadkobrania w przyszłości.

Prawo rzeczowe:

 • zasiedzenie;

 • ustanowienie służebności;

 • zniesienie współwłasności;

 • rozliczenie nakładów;

 • ochrona prawa własności i posiadania;

 • sprawy wieczystoksięgowe;

 • eksmisja.

Prawo zobowiązań:

 • sprawy o zapłatę z tytułu umów, czynów niedozwolonych (delikt) i bezpodstawnego wzbogacenia;

 • odszkodowanie;

 • zadośćuczynienie;

 • błędy medyczne;

 • uznanie czynności prawnej za bezskuteczną;

 • odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji;

 • zawezwanie do próby ugodowej;

 • mediacje;

 • odwołanie darowizny;

 • rozliczenie konkubinatu;

 • ochrona dóbr osobistych;

 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym;

 • sporządzanie wniosków, pozwów, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych.

 PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

 • opracowywanie i opiniowanie umów, statutów, regulaminów;

 • sporządzanie opinii prawnych;

 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych;

 • sprawy o zapłatę;

 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych;

 • czyny nieuczciwej konkurencji;

 • egzekucja należności;

 • tworzenie i likwidacja spółek;

 • negocjacje biznesowe;

 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • reprezentacja zarówno pracowników jak i pracodawców przed sądami pracy;

 • nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązaniem stosunku pracy i roszczenia z tym związane (przywrócenie do pracy, wynagrodzenie, godziny nadliczbowe, odszkodowanie, odprawa);

 • ustalenie istnienia stosunku pracy;

 • wypadki przy pracy i choroby zawodowe;

 • opiniowanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o zakazie konkurencji;

 • sporządzanie wniosków, pozwów, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych, odwołań od decyzji ZUS lub KRUS;

 • spory z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym sprawy o:

  • rentę,

  • emeryturę,

  • zasiłek chorobowy,

  • zasiłek macierzyński,

  • odszkodowanie.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • doradztwo prawne z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego;

 • reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi;

 • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej (np. wójta, burmistrza, naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego, samorządowego kolegium odwoławczego), skarg do sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych.